สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[349], CourseID[16], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/การสรางความตระหนกร/กฏหมายทเกยวของ]
ลงทะเบียนเรียน
บทที่ 2 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สอน
  ร.ท.นิติพัฒน์ วานิกร
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • ทดสอบก่อนเรียน เรียน
 • เอกสารประกอบการเรียน เรียน
 • เรื่องที่ 1 กฎหมายคอมพิวเตอร์และการบริการสารสนเทศ: บทนำและหัวข้อที่ 1.1 กฎหมายคอมพิวเตอร์ เรียน
 • เรื่องที่ 2 กฎหมายคอมพิวเตอร์และการบริการสารสนเทศ: หัวข้อที่ 1.2 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ เรียน
 • เรื่องที่ 3 กฎหมายคอมพิวเตอร์และการบริการสารสนเทศ: หัวข้อที่ 1.2 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ เรียน
 • เรื่องที่ 4 กฎหมายไซเบอร์และความปลอดภัยสารสนเทศ เรียน