สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[173], CourseID[3], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/การสรางความตระหนกร/การรกษาความมนคงปลอดภบไซเบอร]
ลงทะเบียนเรียน
ความตระหนักรู้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ผู้สอน
  ร.อ.หญิง เขมกร รัชธร ร.น.
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน ความตระหนักรู้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรียน
 • 1.1 นิยามคำศัพท์ เรียน
 • 1.2 ตัวอย่างเหตุการณ์ทางไซเบอร์ เรียน
 • 1.3 สถิติภัยคุกคามและภัยคุกคาม เรียน
 • 2.1 Cybersecurity เรียน
 • 2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เรียน
 • 2.3 องค์ประกอบของสารสนเทศกับความมั่นคงปลอดภัย เรียน
 • 3.1 Securityawareness เรียน
 • 3.2 Awarenesstraining เรียน
 • 4. จริยธรรมและกฎหมาย เรียน