สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[367], CourseID[20], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/การสรางความตระหนกร/ความมนคงปลอดภยทางเทคโนโลยสารสนเทศ-Part-1-(1)]
ลงทะเบียนเรียน
บทที่ 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน
 • ผู้สอน
  ร.ท.สุวิทย์ หนูประกอบ
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Part 1 เรียน
 • Intro เรียน
 • 1. ความรู้เบื้องต้นความปลอดภัยทางด้าน Hardware เรียน
 • 2. การรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ (OS) เรียน
 • 3. โต๊ะทำงานและการจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เรียน
 • 4. Internet Security เรียน
 • 5. ไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียน
 • 6. ความปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ เรียน
 • 7. ความปลอดภัยในการใช้งานอีเมล เรียน
 • 8. ความปลอดภัยในอุปกรณ์มือถือ เรียน
 • 9. ความปลอดภัยในระบบ Cloud เรียน
 • 10. การเชื่อมต่อเครือข่าย เรียน
 • 11. การสำรองข้อมูล เรียน
 •  คำอธิบายหลักสูตร
  ความรู้เบื้องต้นทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้