สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[350], CourseID[17], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/การสรางความตระหนกร/ความมนคงปลอดภยทางเทคโนโลยสารสนเทศ]
ลงทะเบียนเรียน
บทที่ 5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูง
  • ผู้สอน
    ร.อ.พงศ์ปณต ทรัพย์วิไล ร.น.
  • ระยะเวลารวม
  • วันที่เปิดเรียน
    ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

  •  คำอธิบายหลักสูตร
    การสร้างความตระหนักและการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง