สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[357], CourseID[18], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/การสรางความตระหนกร/แบบทดสอบ-การสรางความตระหนกความมนคงปลอดภยสารสนเทศ]
ลงทะเบียนเรียน
แบบทดสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ผู้สอน
  ร.อ.หญิง เขมกร รัชธร ร.น.
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • แบบทดสอบ การสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรียน
 •  คำอธิบายหลักสูตร
  แบบทดสอบจบหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 
  จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ 
  เกณฑ์ผ่านการทดสอบ 70 %