สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[278], CourseID[7], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/ภาษาองกฤษออนไลน/ระดบ-1-2-Starter-Elementary]
ลงทะเบียนเรียน
ระดับ 1-2 Starter - Elementary
 • ผู้สอน
  adminopp(leopsd.opp)
 • ระยะเวลารวม
  1ชัวโมง
 • วันที่เปิดเรียน
  12/11/2563 11:07:00
ลงทะเบียนเรียน

 •  คำอธิบายหลักสูตร
  หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์
 •  วัตถุประสงค์
  หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์