สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[812], CourseID[88], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/สอนการใชงาน/สอนการใชงานKentico]
ลงทะเบียนเรียน
การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Kentico)
 • ผู้สอน
  นางสาวสุภาวรรณ สิทธิปัญญา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 •  คำอธิบายหลักสูตร
  หลักสูตรการใช้งาน Kentico ดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์
 •  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์ผ่าน Kentico CMS ได้