สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[348], CourseID[15], UserID[65], NodeAliasPath[/Course/CyberSecurity/tttt]
ลงทะเบียนเรียน
บทที่ 1 เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้สอน
    พ.ท.จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ
  • ระยะเวลารวม
  • วันที่เปิดเรียน
    ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

  • แบบทดสอบก่อนเรียน เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง เรียน
  • เรื่องที่ 1 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กระทบต่อความมั่นคงในปัจจุบัน เรียน
  • เรื่องที่ 2 ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรียน