สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[390], CourseID[27], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/การปฏบตการดานขอมลภาพถายดาวเทยมและภมสารสนเทศ/การปฏบตการดานขอมลภาพถายดาวเทยมและภมสารสนเทศ]
ลงทะเบียนเรียน
การปฏิบัติการด้านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  11/1/2564 15:48:41
ลงทะเบียนเรียน

 • 1. หลักการพื้นฐานการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing from Satellite for Beginners) เรียน
 • แบบทดสอบ 1_หลักการพื้นฐานการสำรวจจากระยะไกล เรียน
 • 2. หลักการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา (Visual Interpretation) เรียน
 • 2.2 เทคนิคการแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา (Visual Image Interpretation) เรียน
 • 4. การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม (Image Processing) เรียน
 • 5. แหล่งข้อมูลและการเตรียมข้อมูล (Pre-Processing and Band Combination) เรียน
 • 6. เทคนิคการเชื่อมต่อภาพ (Image Mosaic) และการตัดภาพ (Subset Image) เรียน
 • 7. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลดาวเทียม (Image Enhancement) เรียน
 • 8. การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) เรียน
 • 9. การวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียม ด้วยคอมพิวเตอร์ เรียน
 • ทดสอบ เรียน
 •  คำอธิบายหลักสูตร
  การปฏิบัติการด้านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ