สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[689], CourseID[80], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/การปฏบตการดานขอมลภาพถายดาวเทยมและภมสารสนเทศ/การฝกอบรมของ-บ-AIRBUS]
ลงทะเบียนเรียน
การฝึกอบรมของ บ. AIRBUS
  • ผู้สอน
    พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
  • ระยะเวลารวม
  • วันที่เปิดเรียน
    ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

  •  คำอธิบายหลักสูตร
    https://elearning.mod.go.th/Space/การปฏบตการดานขอมลภาพถายดาวเทยมและภมสารสนเทศ/เอกสารประกอบการฝกอบรม.aspx