สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[672], CourseID[79], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/การปฏบตการดานขอมลภาพถายดาวเทยมและภมสารสนเทศ/การเฝาระวงทางอวกาศ-(Space-Situation-Awareness-SSA)]
ลงทะเบียนเรียน
การเฝ้าระวังทางอวกาศ (Space Situation Awareness : SSA)
  • ผู้สอน
    พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
  • ระยะเวลารวม
  • วันที่เปิดเรียน
    ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

  •  คำอธิบายหลักสูตร
    สอนโดย น.อ.ฐากูร  เกิดแก้ว