สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[519], CourseID[62], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/การประยกตใชเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ/ดานการทำแผนท]
ลงทะเบียนเรียน
สัมมนา "เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคง"
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • พิธีเปิดการสัมมนา "เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงในยุค Thailand 4.0" เรียน
 • วีดีทัศน์ นำเสนอ เรียน
 • การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคง เรียน
 • แถลงผลการสัมมนา 3 กลุ่ม เรียน
 • พิธีปิดการสัมมนา เรียน
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรียน