สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[512], CourseID[55], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/การประยกตใชเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ/ดานความมนคง]
ลงทะเบียนเรียน
สัมมนา "กิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงในยุค Thailand 4.0"
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • พิธีเปิดการสัมมนา "กิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงในยุค Thailand 4.0" เรียน
 • วีดีทัศน์ นำเสนอ เรียน
 • 1. การบริหารจัดการข่ายงานดาวเทียม เรียน
 • 2. องค์กรระหว่างประเทศด้านกิจการอวกาศ เรียน
 • 3. ร่าง พรบ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ... เรียน
 • พิธีปิดการสัมมนา เรียน
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรียน
 •  คำอธิบายหลักสูตร
  หัวข้อในการสัมมนา ประกอบด้วย
  1. การบริหารจัดการข่ายงานดาวเทียม 
      บรรยายโดย พล.อ.ท.ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ 
      คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  2. องค์กรระหว่างประเทศด้านกิจการอวกาศ 
      บรรยายโดย นางสาว ลลิล  ก่อวุฒิกุลรังษี
      อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ร่าง พรบ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ...
      บรรยายโดย นายพีร์  ชูศรี 
      รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
   
 •  วัตถุประสงค์
            เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และการพัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงในอนาคต
   
 •  การรับวุฒิบัตร
  รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
           กำลังพล ชั้นยศ พ.ท./น.ท. - พ.อ./น.อ. สังกัด สป., บก.ทท. และเหล่าทัพ จำนวน 50 นาย 
  1. 
  2. 
  3.
  4.
  5.