สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[524], CourseID[66], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/การใชงานโปรแกรม/QGIS]
ลงทะเบียนเรียน
การใช้งานโปรแกรม QGIS
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • QGIS 3.14 ตอนที่ 1 การ download และติดตั้งโปรแกรม QGIS เรียน
 • QGIS 3.14 ตอนที่ 2 การ download ฐานข้อมูล Shapefile เพื่อฝึกหัดโปรแกรม QGIS เรียน
 • QGIS 3.14 ตอนที่ 3 การแสดงผลข้อมูล Vector และแก้ไขภาษาไทย เรียน
 • QGIS 3.14 ตอนที่ 4 การดึงข้อมูล Google Map มาแสดงผลใน QGIS เรียน
 • QGIS 3.14 ตอนที่ 5 การสร้างจุดจาก CSV_Excel file ใน QGIS เรียน
 • QGIS 3.14 ตอนที่ 6 การเชื่อมตาราง (Join) ใน QGIS เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้น เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 2 RASTER DISPLAY เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 3 วิธี Add Excel XY to Point เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 4 VECTOR DATA เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 5 การตรึงพิกัด GEOREFERENCE เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 6 การนำเข้าข้อมูล POINT เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 7 การนำเข้าข้อมูล LINE เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 8 การนำเข้าข้อมูล POLYGON เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 9 การจัดทำแผนที่ LAYOUT MAP เรียน
 • QGIS 2.6 ตอนที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูล GIS ขั้นพื้นฐาน เรียน
 • QGIS ตอนที่ 1 ภาพรวมโปรแกรม QGIS เรียน
 • QGIS ตอนที่ 2 การแสดงผลข้อมูล GIS เรียน
 • QGIS ตอนที่ 3 การควบคุมการแสดงผลแผนที่บน QGIS ด้วย Tool ต่าง ๆ เรียน
 • QGIS ตอนที่ 4 การแสดงผลข้อมูลแรสเตอร์ เรียน
 • QGIS ตอนที่ 5 การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ เรียน
 • QGIS ตอนที่ 6 การตรึงพิกัดแผนที่ Georeferencing เรียน
 • QGIS ตอนที่ 7 เรียนรู้การดิจิไทซ์ Digitizing เรียน
 • QGIS ตอนที่ 8 เรียนรู้ข้อมูลตาราง Attribute Table เรียน
 • QGIS ตอนที่ 9 วิธีการกำหนดระบบ Projection เรียน
 • QGIS ตอนที่ 10 การทำแผนที่ Layout เรียน