สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[490], CourseID[45], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/ขาวกรองการภาพ-(IMINT)/ขาวกรองการภาพ-(IMINT)-(1)]
ลงทะเบียนเรียน
ข่าวกรองการภาพ (IMINT)
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • 1. บทนำ เรียน
 • 2. ประวัติความเป็นมา เรียน
 • 3. ภาพถ่ายทางอากาศ เรียน
 • 3.1 ขั้นตอนการถ่ายรูปและผลิตภาพถ่ายทางอากาศและคุณลักษณะ เรียน
 • 3.2 ประเภทของภาพถ่ายทางอากาศ เรียน
 • 3.3 รายละเอียดขอบระวางภาพถ่ายทางอากาศ เรียน
 • 3.4 การเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศกับแผนที่ เรียน
 • 3.5 โมเสกและแผนที่ภาพถ่าย (Mosaic & Photo Map) เรียน
 • 4. การหามาตราส่วน เรียน
 • 5. การสร้างระบบ UTM เรียน
 • 6. การมองภาพ 3 มิติ เรียน
 • 7. การตีความภาพถ่ายทางอากาศ เรียน
 • 8. ปัจจัยในการพิสูจน์ทราบและการลวง เรียน
 • 9. การรายงานผลการตีความ เรียน
 • 10. ตัวอย่างการขอภาพถ่ายทางอากาศ เรียน
 • 11. ตัวอย่างการรายงานภาพถ่ายทางอากาศ เรียน
 • 12. เอกสารอ้างอิง เรียน