สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[491], CourseID[46], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/ขาวกรองการภาพ-(IMINT)/ขาวกรองภมสารสนเทศ-(GEOINT)]
ลงทะเบียนเรียน
ข่าวกรองภูมิสารสนเทศ (GEOINT)
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • 1.บทนำ เรียน
 • 2. การวิเคราะห์ความสูงต่ำภูมิประเทศ เรียน
 • 3. การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและลักษณะของดิน เรียน
 • 4. การวิเคราะห์พืชพันธุ์ เรียน
 • 5. การวิเคราะห์แหล่งน้ำและเส้นทางน้ำ เรียน
 • 6. การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ เรียน
 • 7. การวิเคราะห์สภาพสมุทรศาสตร์ใกล้ฝั่งทะเล เรียน