สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[482], CourseID[44], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/เทคโนโลยภมสารสนเทศ-(Geo-Informatics-Technology)/การรบรจากระยะไกล-(RS)-(1)]
ลงทะเบียนเรียน
การรับรู้จากระยะไกล (RS)
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • 1. พื้นฐานการรับรู้จากระยะไกล เรียน
 • 1.1 ความหมายของการรับรู้จากระยะไกล เรียน
 • 1.2 กระบวนการและองค์ประกอบการรับรู้จากระยะไกล เรียน
 • 1.3 แหล่งพลังงานและหลักการแผ่รังสี เรียน
 • 1.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานในชั้นบรรยากาศ เรียน
 • 1.5 ปฏิสัมพันธ์ของพลังงานกับรูปลักษณ์พื้นผิวโลก เรียน
 • 1.6 ความสะท้อนเชิงสเปกตรัมของพืชพรรณ ดิน และน้ำ เรียน
 • 2. ดาวเทียม เรียน
 • 2.1 ประเภทของดาวเทียม เรียน
 • 2.2 วงโคจรของดาวเทียม เรียน
 • 2.3 วิวัฒนาการของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เรียน
 • 2.4 ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก เรียน
 • 3. ระบบเครื่องรับรู้ (Sensor) เรียน
 • 3.1 ระบบกล้องถ่ายรูป เรียน
 • 3.2 ระบบแพสซิฟอิเล็กทรอนิกส์ เรียน
 • 3.3 ระบบแอ็กทิฟอิเล็กทรอนิกส์ เรียน
 • 4. ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล เรียน
 • 4.1 ภาพและโครงสร้างของภาพ เรียน
 • 4.2 การเก็บบันทึกข้อมูลจากดาวเทียม เรียน
 • 4.3 แผนภูมิภาพ เรียน
 • 4.4 การแสดงภาพบนจอ เรียน
 • 4.5 สี (Color) เรียน
 • 4.6 คุณลักษณะข้อมูลจากดาวเทียม เรียน
 • 5. การแปลตีความและประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม เรียน
 • 5.1 การแปลตีความด้วยสายตา เรียน
 • 5.2 การประมวลผลภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียน
 • 6. เรดาห์ (RADAR) เรียน
 • 6.1 บทนำ เรียน
 • 6.2 พารามิเตอร์ของระบบ เรียน
 • 6.3 พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม/วัตถุเป้าหมาย เรียน
 • 6.4 สรุปการแปลตีความภาพถ่ายจากเรดาร์ เรียน
 • 7. การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม เรียน
 • 7.1 ด้านป่าไม้ เรียน
 • 7.2 ด้านการเกษตร เรียน
 • 7.3 ด้านการใช้ที่ดิน เรียน
 • 7.4 ด้านธรณีวิทยา และธรณีสัณฐาน เรียน
 • 7.5 ด้านอุทกวิทยา และการจัดการทรัพยากรน้ำ เรียน
 • 7.6 ด้านสมุทรศาสตร์และทรัพยากรชายฝั่ง เรียน
 • 7.7 ด้านการทำแผนที่ เรียน
 • 7.8 ด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียน
 • 7.9 ด้านการผังเมืองและการขยายเมือง เรียน
 • 7.10 ด้านความมั่นคงของชาติ เรียน