สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[481], CourseID[43], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/เทคโนโลยภมสารสนเทศ-(Geo-Informatics-Technology)/ระบบดาวเทยมเพอการนำทาง-(GNSS)]
ลงทะเบียนเรียน
ระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS)
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • 1. บทนำ เรียน
 • 2. ระบบพิกัดและพื้นหลักฐาน (Coordinate systems and Datums) เรียน
 • 3. วงโคจรดาวเทียม (Satellite orbits) เรียน
 • 4. สมการค่าสังเกตจีพีเอส (GPS observation equations) เรียน
 • 5. ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลจีพีเอส (GPS observation errors) เรียน
 • 6. การรังวัดหาค่าพิกัดด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก  (Coordinate surveying using GPS) เรียน
 • 7. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาตำแหน่งด้วยจีพีเอส (Mathematical models for GPS positioning) เรียน
 • 8. การประมวลผลข้อมูลจีพีเอส (GPS data processing) เรียน
 • 9. การปรับแก้โครงข่าย (Network Adjustment) เรียน
 • 10. แนวโน้มและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบดาวเทียมนำหนของโลก เรียน
 • 11. ระบบดาวเทียมของรัสเซีย (GLONASS) เรียน
 • 12. ระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรป (Galileo) เรียน
 • สื่อการสอน หลักการระบบดาวเทียมนำร่องและการประยุกต์ใช้ เรียน