สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[457], CourseID[37], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/เทคโนโลยภมสารสนเทศ-(Geo-Informatics-Technology)/ระบบสารสนเทศภมศาสตร-(-GIS)]
ลงทะเบียนเรียน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS)
 • ผู้สอน
  พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
 • ระยะเวลารวม
 • วันที่เปิดเรียน
  ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน

 • 1. บทนำ เรียน
 • 2. GIS คืออะไร? เรียน
 • 3. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรียน
 • 4. ระบบนำเข้าข้อมูล เรียน
 • 5. การแปลงข้อมูลเป็นเลข (Digitization) เรียน
 • 6. การนำเข้าข้อมูลแบบเชิงเส้น เรียน
 • 7. การนำเข้าข้อมูลแรสเตอร์ เรียน
 • 8. ตัวอย่างของการนำเข้าข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม เรียน
 • 9. การจัดเก็บและการแก้ไขข้อมูล เรียน
 • 10. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ เรียน
 • 11. ข้อมูล (Data) เรียน
 • 11.1 ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรียน
 • 11.2 ฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล เรียน
 • 11.3 มาตรฐานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data standards) เรียน
 • 11.4 หลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน เรียน
 • 11.5 มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คืออะไร? เรียน
 • 11.6 มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานอื่นอย่างไรบ้าง? เรียน
 • 11.7 การดำเนินการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรียน
 • 11.8 กิจกรรมที่นำไปสู่ความเป็นมาตรฐาน เรียน
 • 12. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เรียน
 • 13. ความผิดพลาดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรียน
 • 14. การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ เรียน