สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[509], CourseID[52], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/test/การเฝาระวงทางอวกาศ]
ลงทะเบียนเรียน
การเฝ้าระวังทางอวกาศ
  • ผู้สอน
    พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
  • ระยะเวลารวม
  • วันที่เปิดเรียน
    ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน