สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE
DocumentID[510], CourseID[53], UserID[65], NodeAliasPath[/Space/test/ประโยชนของการใชเทคโนโลยอวกาศ]
ลงทะเบียนเรียน
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีอวกาศ
  • ผู้สอน
    พ.อ.หญิง วัชราภรณ์ พิมพา
  • ระยะเวลารวม
  • วันที่เปิดเรียน
    ไม่กำหนด
ลงทะเบียนเรียน